Контрольна робота з теми: Генетика І варіант

I рівень (по 1 балу за кожне завдання)

Позначте одну правильну відповідь.
1. Зміна розташування нуклеотидів у молекулах ДНК:

А генна мутація;
Б геномна мутація;
В хромосомна мутація.

2. Поворот ділянки хромосоми на 180°:

А делеція;
Б транслокація;
В інверсія.

3. Кратне збільшення хромосомного набору:

А дуплікація;
Б поліплоїдія;
В делеція.

4. Тип розмноження, за якого у гідри утворюються бруньки:

А нестатеве;
Б статеве;
В вегетативне;

5. Ген – це:

А структурна одиниця спадковості;
Б сукупність зовнішніх ознак;
В локус.

6. Домінантний алель – це:

А алель, що пригнічує дію іншого;
Б алель, що підсилює дію іншого;
В алель, що впливає на дію іншого алеля.

7. Біосфера це -;

А вся жива маса планети;
Б сукупність всіх біоценозів Землі;
В тверда оболонка Землі.

II рівень (завдання 8,9 по 1 балу)

Дайте визначення.
8. Мутація — це
9. Експресивність — це ,

III рівень (завдання 10-1 бал)

10. Дайте відповідь на запитання.

Що таке генетично модифіковані організми? Наведіть декілька прикладів.

IV рівень (2 бали)

11. Поясніть, яке значення для людства має генетика людини. Які можливості ця галузь дає людству та в чому полягає її небезпека?