Контрольна робота з теми: Генетика ІІ варіант

I рівень (по 1 балу за кожне завдання)

Позначте одну правильну відповідь.
1. Чинники, що спричиняють незворотні зміни в організмі:

А мутагени

Б модифікації

В мутації

2. Зміна кількості хромосом:

А генна мутація

Б геномна мутація

В хромосомна мутація

3. Випадання ділянки хромосоми:

А делеція

Б транслокація

В інверсія

4. Тип розмноження, за якого утворюється яйцеклітина:

А статевий

Б нестатевий

В вегетативний

5. Один з можливих станів гена:

А екзон

Б алель

В ген

6. Особина, що має статеві залози і чоловічі і жіночі:

А самиця

Б гермафродит

В самець

7. Паразитизм це-:

А один вид використовує іншого

Б взаємна користь від співіснування різних видів

В використовування одного виду іншим без шкоди

II рівень (завдання 8,9 — по 1 балу)

Дайте визначення.

8. Ген — це
9. Пенетрантність — це

ІІІ рівень (1 бали)

10.Дайте відповідь на запитання.
Що таке клонування? Наведіть декілька прикладів.

IV рівень (2 бали)

11. Поясніть, яке значення для людства має біотехнологія. Які можливості ця галузь дає людству та в чому полягає її небезпека?