ПТП ІІ курс

Екологія  ІІ курс

17 годин

з/п

 

зміст

К-ть

Год.

 

Дата

                Тема 1. Екологія як наука про довкілля

1.

Предмет, об’єкт, завдання і методи науки про довкілля.

1

 

2.

Структура сучасної екології та її місце в системі наук.

1

 

                    Тема 2.  Природа і людина: системний підхід

3.

Властивості складних систем. Біосфера, основні положення вчення В. І. Вернадського про біосферу. Ноосфера.

1

 

 

4.

Історичні етапи взаємодії суспільства і природи та їх екологічні особливості. Практична робота № 1 «Аналіз особливостей історичних етапів взаємодії суспільства і природи»

 

1

 

Тема 3. Проблема забруднення навколишнього середовища та стійкість геосистем до антропогенних навантажень

 

5.

Категорія «забруднення».Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища. Види забруднень та їх вплив на компоненти природи, живі організми.

 

1

 

 

6

Форми стійкості геосистем. Стійкість природних і антропогенізованих геосистем. Практична робота № 2 «Порівняння обсягів і структури забруднення міст України»   

 

1

 

  Тема 4. Проблема деградації природних компонентів

7

Поняття «деградація природи». Основні причини деградації природних компонентів. Типологія компонентів природи за ступенем стійкості до антропогенних чинників. Поняття стійкого «консервативного» і нестійкого «прогресивного» компонента природи.

 

1

 

8

Наслідки деградації природних компонентів. Категорія деградована геосистема.  Практична робота № 3 «Вплив інтенсивності ерозійних процесів на стан ґрунтового покриву» Оцінка якості знань учнів (захист проектів)

 

1

 

                Тема 5. Проблема зміни ланок коло обігу речовини та енергії

9

Колообіг речовин і енергії як основний системотворчий фактор. Поняття біогеохімічного циклу та його ролі у функціонуванні та розвитку геосистем.

 

1

 

 

10

Колообіги речовин, енергії, інформації та їх зміни антропогенною діяльністю.  Практична робота № 4 «Аналіз схем коло обігу основних речовин у природі на предмет змінності їх ланок антропогенною діяльністю»

 

1

 

               Тема 6. Проблема збалансованого природокористування

11

Категорія «збалансований розвиток», її еволюція. Найважливіші баланси у сфері природокористування. Досягнення пропорцій між природно – ресурсним потенціалом і особливостями його використання

1

 

12

Поняття «невиснажливого природокористування». Практична робота № 5 «Існуюча і оптимальна структура природокористування в Україні»

1

 

                Тема 7. Проблема збереження біотичного і ландшафтного різноманіть

13

Категорія «біорізноманіття». Генетичне видове і екосистемне біорізноманіття. Причини і наслідки деградації біорізноманіття.. Природозаповідання.

1

 

14

Основні категорії заповідних об’єктів. Уявлення про екомережі. Міжнародні та національні програми збереження біорізноманіття. Практична робота № 6 «Аналіз особливостей розвитку заповідної мережі України»

1

 

              Тема 8. Проблема оптимальної ландшафтно – екологічної організації території

15

Категорія «оптимізація». Критерії та пріоритети ландшафтно – екологічної оптимізації території. Ієрархія цілей організації. Оптимізація «природного каркасу» території.

1

 

16

Оптимальне співвідношення природних та господарських угідь.Практична робота № 7 «Аналіз співвідношень природних і антропогенних угідь своєї області, адміністративного району і порівняння  їх з оптимальними показниками.»

1

 

17

Директорська контрольна робота

1