ПТП ІІ курс

Біологія ІІ курс 

 

№ теми

Назва теми

уроку

Тема уроку

К-ть

годин

дата

1

Розмноження організмів

1

 Нестатеве розмноження організмів

1

 

 

 

2

Статеве розмноження організмів

1

 

 

 

3

Будова й утворення статевих клітин. Лабораторна робота №1

1

 

 

 

4

Основні поняття генетики

1

 

 

 

5

Методи генетичних досліджень

1

 

 

 

6

Закони Г. Менделя. Їх статистичний характер і цитологічні основи

1

 

 

 

7

Хромосомна теорія спадковості. Практична робота №1. Розв’язання типових задач з генетики

1

 

 

 

8

Зчеплене успадкування

1

 

 

 

9

Взаємодія генів. Поза ядерна спадковість.

1

 

 

 

10

Узагальнення та контроль знань.

1

 

2

Закономірності мінливості

11

Комбінативна мінливість

1

 

 

 

12

Мутаційна мінливість. Лабораторна робота №2  спостереження нормальних і мутантних форм дрозофіл.

1

 

 

 

13

Види мутацій. Мутагени

1

 

 

 

14

Модифікаційна мінливість. Лабораторна робота №3 вивчення мінливості в рослин. Побудова варіаційної кривої.

1

 

3

Генотип як цілісна система

15

Основні закономірності функціонування генів у прокаріотів та еукаріотів.

1

 

 

 

16

Генетика людини.

1

 

 

 

17

Роль генотипу й середовища у формуванні фенотипу.

1

 

 

 

18

Химерні й трансгенні організми. Генетичні основи селекції організмів.

1

 

 

 

19

Основні напрямки сучасної біотехнології.

1

 

 

 

20

Узагальнення та контроль знань.

1

 

4

Індивідуальний розвиток організму.

21

Запліднення. Періоди онтогенезу в багатоклітинних організмах: ембріогенез та постембріональний розвиток.

1

 

 

 

22

Вплив генотипу й факторів зовнішнього середовища на розвиток організму.

1

 

 

 

23

Діагностування вад розвитку людини та їх корекція.

1

 

 

 

24

Життєвий цикл у рослин та тварин

1

 

 

 

25

Ембріотехнології та клонування

1

 

 

 

26

Узагальнення та контроль знань

1

 

5

Популяція, екосистема, біосфера

27

Характеристика популяцій. Статева та вікова структури популяцій. Фактори впливу на чисельність популяції

1

 

 

 

28

Екологічні чинники. Середовище існування. Пристосування організмів до середовища існування

1

 

 

 

29

Угрупування та екосистеми. Склад. Структура.

1

 

 

 

30

Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем

1

 

 

 

31

Взаємодії організмів в екосистемах

1

 

 

 

32

Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність в екосистемах. Практична робота №2. Розв’язання задач з екології

1

 

 

 

33

Загальна характеристика біосфери. Вчення В.І. Вернадського про біосферу. Роль живих організмів у бісфері. Біомаса.

1

 

 

 

34

Вплив діяльності людини на стан біосфери

1

 

 

 

35

Збереження біорізноманіття. Охорона біосфери

1

 

 

 

36

Узагальнення та контроль знань

1

 

6

Основи еволюційного вчення

37

Становлення еволюційних поглядів

1

 

 

 

38

Синтетична гіпотеза еволюції

1

 

 

 

39

Природній добір. Практична робота №3. Порівняння природного та штучного добору.

1

 

 

 

40

Вид. видоутворення. Мікроеволюція

1

 

 

 

41

Адаптації як результат еволюційного прогресу

1

 

 

 

42

Макроеволюція

1

 

 

 

43

Сучасні уявлення про фактори еволюції

1

 

7

Історичний розвиток і різноманітність органічного світу

44

Гіпотези виникнення життя на Землі

 

 

 

 

45-46

Еволюція одноклітинних і багатоклітинних організмів. Періодизація еволюційних явищ

2

 

 

 

47-48

Поява основних груп організмів на Землі й формування екосистем

2

 

 

 

49

Система органічного світу як відображення його історичного розвитку.

1

 

 

 

50

Самостійна робота

1

 

 

 

51

Повторення теми Популяція, екосистема, біосфера

1

 

 

 

52

Повторення теми Основи еволюційного вчення

1

 

 

 

53

Повторення теми історичний розвиток і біорізноманіття

1

 

 

 

54

Директорська контрольна робота

1

 

 

 

55

Узагальнення знань з курсу загальної біології