Тема№2 Клітина

Урок№14 Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень.

Мета уроку: поглибити й розширити знання учнів про клітину як основну структурно-функціональну одиницю живої природи; сформувати знання про етапи вивчення клітини та методи цитологічних досліджень; розвивати вміння та навички пошуково-дослідницької діяльності, уміння порівнювати й робити узагальнюючі висновки; формувати етичні стосунки в колективі.

Урок№15 Будова клітин прокаріотів і еукаріотів. Лабораторна робота №3. будова клітин прокаріотів і еукаріотів.

Мета уроку: сформувати в учнів знання про прокаріотичний та еукаріотичний рівні клітинної організації, їхні спільні та відмінні риси; удосконалювати вміння працювати зі збільшуваними приладами та виготовляти тимчасові препарати; розвивати вміння порівнювати, робити висновки; виховувати старанність та наполегливість.

Урок№16 Клітинні мембрани. Транспорт речовин через мембрани.

Мета уроку: сформувати знання про мембранну організацію клітини, хімічний склад, будову і функції клітинних мембран, механізми транспорту речовин через біомембрани; встановити взаємозв’язок між будовою та функціями клітинних мембран; розвивати творчу активність та пізнавальні інтереси учнів; формувати етичні стосунки в колективі (підтримувати атмосферу доброзичливості, взаємодопомоги).

Урок№17 Поверхневий апарат клітини. Його функції.

Мета уроку: сформувати в учнів знання про будову та функції поверхневого апарату клітин організмів різних царств природи; розвивати творчу активність та пізнавальні інтереси учнів; продовжувати формувати вміння працювати з підручником, малюнками, схемами; порівнювати, узагальнювати, робити висновки; формувати етичні стосунки в колективі.

Урок№18 Ядро. Будова. Нуклеїн прокаріотичних клітин. Лабораторна робота № 4. мікроскопічна та ультрамікроскопічна будова ядра.

Мета уроку: сформувати знання про організацію спадкового матеріалу в прокаріотів та еукаріотів (нуклеоїд і ядро), їхню будову та функції; розвивати вміння аналізувати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; удосконалювати вміння застосовувати теоретичні знання на практиці; виховувати спостережливість, наполегливість.