Тема№3 Цитоплазма, її компоненти

Урок№19 Цитозоль, органели, включення. Лабораторна робота № 5. Рух цитоплазми в клітині .

Мета уроку: розширити знання учнів про структурні елементи клітини на прикладі цитоплазми; розкрити особливості будови та функцій цитозолю та цитоскелета; з’ясувати суть та значення основних процесів у гіалоплазмі; розвивати практичні вміння проводи-ти спостереження, а також уміння аналізувати і робити відповідні висновки; виховувати дбайливе ставлення до живої природи.

Урок№20 Цитоскелет. Клітинний центр

Мета уроку: розширити знання учнів про структурні елементи клітини на прикладі цитоплазми; розкрити особливості будови та функцій цитозолю та цитоскелета; з’ясувати суть та значення основних процесів у гіалоплазмі; розвивати практичні вміння проводи-ти спостереження, а також уміння аналізувати і робити відповідні висновки; виховувати дбайливе ставлення до живої природи.

Урок№21 Реакції проміжного обміну речовин, що відбуваються в цитозолі, на прикладі гліколізу.

Мета уроку: сформувати знання про сутність та механізм реакцій проміжного обміну речовин; розвивати логічне мислення, творчу активність учнів; удосконалювати вміння встановлювати взаємозв’язки; закріпити індивідуальні вміння складати запитання; виховувати потребу здорового способу життя.

Урок№22 Рибосоми, синтез білка. Практична робота №4. Розв’язання елементарних вправ з трансляції.

Мета уроку: сформувати знання про хімічний склад, будову і функції рибосом, етапи біосинтезу білків на вільних рибосомах та на ендоплазматичній сітці; розвивати науковий світогляд та творчі здібності учнів; формувати навички самоаналізу; удосконалювати вміння встановлювати взаємозв’язки.

Урок№23 Одномембранні органели: ЕДС, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі.

Мета уроку: сформувати знання про будову і функції одномембранних органел клітини (гранулярної і гладенької ендоплазматичної сітки, апарату Гольджі, лізосом, вакуолей); розвивати вміння спостерігати, аналізувати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; удосконалювати вміння працювати з додатковою літературою; виховувати культуру спілкування.

Урок№24 Двомембранні органели: мітохондрії, процес дихання.

Мета уроку: сформувати знання про будову і функції двомембранних органел (мітохондрій), клітинне дихання; розширити знання про особливості будови органел у зв’язку з виконуваними функціями; розвивати вміння визначати та порівнювати біологічні структури; удосконалювати вміння дискутувати та аргументувати свою думку; виховувати дбайливе ставлення до живих організмів та потребу збереження власного здоров’я.

Урок№25 Двомембранні органели: пластиди, процес фотосинтезу

Мета уроку: сформувати знання про будову та функції двомембранних органел на прикладі пластид; установити зв’язок між особливостями будови пластид та їхніми функціями; ознайомити учнів з механізмами процесу фотосинтезу; поглибити й розширити знання про космічну роль зелених рослин; розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, порівнювати, узагальнювати, робити висновки; виховувати етично-ціннісне ставлення до природи.