Тема№4 Клітина як цілісна система

Урок№26 Принципи функціонування клітини прокаріотів як цілісної системи. Поділ клітин прокаріотів.

Мета уроку: сформувати знання про функціонування клітин прокаріотів як цілісної системи; розглянути особливості поділу клітин прокаріотів; поглибити й розширити знання про клітинний рівень організації живої природи; розвивати логічне мислення, творчу активність учнів; виховувати культуру спілкування.

Урок№27 Хромосоми. Каріотип. Лабораторна робота № 6. Будова хромосом

Мета уроку: сформувати знання про стадії клітинного циклу в еукаріотів, механізми відтворення, причини й способи загибелі клітин, хімічний склад, будову й функції хромосом на різних стадіях клітинного циклу; розвивати вміння порівнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; удосконалювати вміння спостерігати, аналізувати, творчо розв’язувати поставлені завдання; виховувати почуття відповідальності.

Урок№28 Клітинний цикл. Мітоз. Мейоз. Лабораторна робота № 7. Мітотичний поділ клітин.

Мета уроку: сформувати знання про сутність та біологічне значення мітозу; розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, працювати з текстом; удосконалювати вміння працювати зі збільшувальними приладами; .сформувати знання про сутність та біологічне значення мейозу; порівняти процеси мітотичного та мейотичного поділів; розвивати вміння порівнювати біологічні процеси, робити узагальнюючі висновки; формувати вміння і навички роботи з роздавальним матеріалом, таблицями, схемами; удосконалювати вміння творчо розв’язувати поставлені завдання; виховувати культуру спілкування.

Урок№29 Обмін речовин та енергії в клітині.

Мета уроку: поглибити й розширити знання учнів про обмін речовин і енергії в клітинах автотрофних та гетеротрофних, аеробних та анаеробних організмів; розвивати логічне мислення, творчу активність учнів; удосконалювати вміння встановлювати взаємозв’язки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих.

Урок№30 Сучасна клітинна теорія.

Мета уроку: сформувати знання про сучасну клітинну теорію як уточнення і доповнення клітинної теорії Т. Шванна, застосування цитотехнологій для діагностування, профілактики та лікування хвороб людини; розвивати вміння аналізувати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; удосконалювати вміння і навички роботи з додатковою літературою, виховувати потребу здорового способу життя.

Урок№31 Узагальнення та контроль знань з теми.