Тема№5 Популяція, екосистема, біосфера

Урок№27 Характеристика популяцій. Статева та вікова структури популяцій. Фактори впливу на чисельність популяції

 Мета уроку: продовжити формувати знання учнів про популяцію як структурну одиницю виду; розкрити особливості статевої та вікової структур популяції; дати поняття “популяційні хвилі”, “гомеостаз популяцій”; охарактеризувати фактори, які впливають на чисельність популяції;розвивати уміння порівнювати, співставляти особливості різних структур популяції та фактори, що впливають на її чисельність, а також уміння уважно спостерігати, аналізувати та робити відповідні висновки.
виховувати бережливе ставлення до живої природи планети.

Урок№28 Екологічні чинники. Середовище існування. Пристосування організмів до середовища існування

Мета Уроку: на основі знань учнів про рівні організації живої природи почати формувати нові знання про надорганізмові рівні; розширити поняття учнів про екологію як науку; ознайомити із основними завданнями екології, екологічними факторами та їхньою класифікацією; розкрити закономірності дії факторів на організми та угруповання.розширити знання учнів про екологію організмів; ознайомити із основними середовищами існування: наземно-повітряним, водним, ґрунтовим та паразитичним; розкрити вплив деяких екологічних чинників на організми різних середовищ життя.
розвивати уміння порівнювати організмові і надорганізмові рівні організації життя; розвивати увагу, самостійність, уміння логічно мислити та узагальнювати.
виховувати формування матеріалістичних поглядів на еволюцію органічного світу планети.

Урок№29 Угрупування та екосистеми. Склад. Структура.

Мета уроку: сформувати поняття про різноманітні угруповання: біоценоз, біогеоценоз та  екосистему; охарактеризувати їхній склад, структуру і властивості; з’ясувати взаємозв’язки організмів у біогеоценозах та зміни в них. розвивати уміння логічно мислити, робити висновки та узагальнення, уміння порівнювати та співставляти.
виховувати бережливе ставлення до оточуючого середовища, рослин і тварин, які живуть навколо нас.

Урок№30 Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем

Мета уроку:розширити знання учнів про біогеоценози, ознайомити із різноманітністю природних та штучних ценозів; охарактеризувати колообіг речовин та потік енергії в них; розкрити роль агроценозів у практичній діяльності людини; з’ясувати значення живих організмів у перетворенні оболонок Землі та колообіг основних хімічних сполук: кисню, вуглекислого газу, сірки, азоту, вуглецю…
розвивати уміння порівнювати біологічні процеси на планеті та їх значення для перетворення її обличчя.
розвивати уміння наводити приклади із власного досвіду, уміння логічно мислити і робити висновки.
виховувати бережливе ставлення до різноманіття природи рідного краю. виховувати бережливе ставлення до зовнішнього середовища планети: живого і неживого.

Урок№31 Взаємодії організмів в екосистемах

Мета уроку:з’ясувати взаємозв’язки організмів у біогеоценозах та зміни в них.
розвивати уміння логічно мислити, робити висновки та узагальнення, уміння порівнювати та співставляти.
виховувати бережливе ставлення до оточуючого середовища, рослин і тварин, які живуть навколо нас.

Урок№32 Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність в екосистемах. Практична робота №2. Розв’язання задач з екології

Мета уроку: охарактеризувати колообіг речовин та потік енергії в них; розкрити роль агроценозів у практичній діяльності людини; з’ясувати значення живих організмів у перетворенні оболонок Землі та колообіг основних хімічних сполук: кисню, вуглекислого газу, сірки, азоту, вуглецю…

Урок№33 Загальна характеристика біосфери. Вчення В.І. Вернадського про біосферу. Роль живих організмів у бісфері. Біомаса.

Мета уроку: сформувати поняття про біосферу як оболонку живої матерії планети; з’ясувати розподіл живої речовини біосфери та її властивості; розширити знання учнів про оболонки Землі та колообіг речовин і потік енергії у біосфері, ознайомити з роллю живих організмів у перетворенні цих оболонок.
розвивати уміння порівнювати та робити відповідні висновки та узагальнення.
виховувати бережливе ставлення до живих організмів планети як основної складової частини біосфери.

Урок№34 Вплив діяльності людини на стан біосфери

Мета уроку: продовжити формувати знання учнів про біосферу; ознайомити з дією позитивних та негативних впливів людини як антропогенного фактора; охарактеризувати практичні дії людини по забезпеченню довкілля; сформувати поняття про екологічне мислення; дати поняття “раціональне використання природних ресурсів”.
розвивати уміння учнів порівнювати біологічні явища у природі та їхній вплив на живу природу; уміння логічно мислити та робити висновки і узагальнення.
виховувати гордість за вклад вітчизняних вчених у розвиток біологічної науки (В.І.Вернадський) .

Урок№35 Збереження біорізноманіття. Охорона біосфери

Мета уроку:продовжити формувати знання учнів про біосферу; ознайомити з дією позитивних та негативних впливів людини як антропогенного фактора; охарактеризувати практичні дії людини по забезпеченню довкілля; сформувати поняття про екологічне мислення; дати поняття “раціональне використання природних ресурсів”.
розвивати уміння учнів порівнювати біологічні явища у природі та їхній вплив на живу природу; уміння логічно мислити та робити висновки і узагальнення.
виховувати гордість за вклад вітчизняних вчених у розвиток біологічної науки (В.І.Вернадський) .

Урок№36 Узагальнення та контроль знань